Regulamin

Regulamin

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszym REGULAMIN określa warunki wynajmu, zgodnie z którymi można dokonać indywidualnej rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych w ofercie firmy Comfort Apartments. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU wynajmu apartamentów Comfort Apartments. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Gościem a firmą Comfort Apartments. Gościem może być osoba pełnoletnia. Umowa zawarta z Comfort Apartments obejmuje jedynie wynajem apartamentu (bez wyżywienia i dojazdu). Comfort Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji.

§ 2
REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENTU

Sposoby dokonywania rezerwacji:
– rezerwacja online na stronie internetowej www.comfortapartments.eu
– telefonicznie pod numerem telefonu: +48 517 727 460
– poprzez adres mailowy booking@comfortapartments.eu
– portale internetowe www.booking.com, www.airbnb.pl itp.

Po dokonaniu rezerwacji na Państwa adres mailowy zostanie wysłane „Wstępne potwierdzenie rezerwacji” wybranego przez Państwa apartamentu wraz z kosztem całego pobytu, dokładnym adresem apartamentu (Proszę zwrócić uwagę, iż nasze apartamenty znajdują się pod różnymi adresami na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni).
Przy rezerwacji online lub przez portale rezerwacyjne zobowiązani jesteście Państwo do podania numeru karty kredytowej wraz z datą ważności, imieniem oraz nazwiskiem osoby rezerwującej.
W przypadku rezerwacji dokonaną drogą telefoniczną lub elektroniczną dostaną Państwo informację z numerem konta na które należy wpłacić kwotę na poczet rezerwacji gwarantowanej.
Po obciążeniu karty kredytowej lub zaksięgowaniu kwoty na koncie rezerwacja zmienia status na „Rezerwację Gwarantowaną”, w związku z czym otrzymują Państwo na podany adres e-mailowy „Potwierdzenie Rezerwacji”.
Brak możliwości obciążenia karty kredytowej lub brak wpłaty kwoty na konto bankowe na poczet rezerwacji w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.
Oferta oraz podane ceny zawarte na stronie www.comfortapartments.eu mają jedynie charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego. Cena musi zostać potwierdzona przez pracownika Comfort Apartments telefonicznie bądź przy rezerwacji on-line.

Wszystkie ceny oferowane przez Comfort Apartments zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT 8%
W cenę pobytu wliczone są: pościel, ręczniki, Internet bezprzewodowy, opłaty za media (woda, gaz, prąd, ogrzewanie) oraz parking, o ile takowy jest dostępny.
W cenę pobytu nie jest wliczona opłata za końcowe sprzątanie apartamentu oraz opłata klimatyczna.
Opłata klimatyczna w wysokości 4,30zł. za osobę za dobę pobierana jest w gotówce.
Na życzenie Gościa Comfort Apartments może wystawić fakturę.

Możliwość zmiany terminu rezerwacji jest wyłącznie za zgodą firmy Comfort Apartments i powinna być zgłoszona telefonicznie lub mailowo.

§ 3
ANULOWANIE REZERWACJI

Bezpłatna anulacja rezerwacji jest możliwa na 14 dni przed przyjazdem.

W przypadku anulowania lub odstąpienia od rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni przed przyjazdem wpłacona na konto lub obciążona kwota na karcie kredytowej przepada .

W przypadku skrócenia pobytu Gościowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane doby.

§ 4
PRZYJAZD I ZAKWATEROWANIE

Gość zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru apartamentu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę gość zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z personelem Comfort Apartments.

Zakwaterowanie do apartamentów zlokalizowanych w Centum Gdańska odbywa się w biurze Comfort Apartments w następujących godzinach:
od godziny 15:00 do godziny 19:00 – bezpłatnie
od godziny 19:00 do godziny 23:00 – 100 PLN (płatność musi nastąpić w gotówce)
po godzinie 23:00 – 150 PLN (płatność musi nastąpić w gotówce)

Adres biura:
Comfort Apartments & Properties
ul. Chmielna 3C/11 (Granaria, Piętro 2)
80-748 Gdańsk

Odbiór kluczy do apartamentów zlokalizowanych w Sopocie, Gdyni oraz w pozostałych dzielnicach Gdańska odbywa się pod adresem apartamentu. W celu odbioru kluczy, Gość proszony jest o kontakt z Pracownikiem Comfort Apartments najpóźniej na 1-godzinę przed przybyciem na miejsce (numer osoby kontaktowej wskazany jest w „Potwierdzeniu Rezerwacji”).

Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 (jeśli istnieje taka możliwość, po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za przekazanie kluczy, można je odebrać wcześniej).
Zameldowanie po godzinie 19:00 wymaga uprzedniego potwierdzenia ze strony biura Comfort Apartments. Comfort Apartments zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania Gości po godzinie 19:00.
Comfort Apartments zastrzega sobie prawo do pobrania depozytu zwrotnego w wysokości do 1000,00 zł do 7 dni roboczych przed zameldowaniem. Depozyt pobierany jest w formie preautoryzacji karty kredytowej. Depozyt ma na celu zabezpieczenie roszczeń Comfort Apartments w przypadku ewentualnych zniszczeń lub złamania poszczególnych punktów regulaminu. W przypadku braku zastrzeżeń ze strony Comfort Apartments depozyt odblokowywany jest klientowi do 7 dni roboczych od daty wyjazdu.

§ 5
WYMELDOWANIE I WYJAZD

Doba noclegowa kończy się o godzinie 11:00. Prosimy o ustalenie godziny i szczegółów wymeldowania na dzień przed wyjazdem pod numerem telefonu podanym w liście powitalnym lub na naszej stronie internetowej. Gość pozostawia obiekt w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go odebrał. Jeżeli doszło do zniszczeń Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe z jego winy lub osób trzecich, związane z zarezerwowanym pobytem.

Wymeldowanie odbywa się w godzinach od 8:00 do 11:00. Wyjazd z apartamentu po godzinie 11:00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem Comfort Apartments, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika. Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi Comfort Apartments najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli firma Comfort Apartments będzie dysponować wolnymi apartamentami.

§ 6
OBOWIĄZKI KLIENTA

Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie w celu związanym z pobytem wypoczynkowo-turystycznym lub podróżą służbową. Zabronione jest organizowanie w nim imprez, sesji fotograficznych, itp. oraz spożywanie nadmiernej ilości alkoholu. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 06:00. Z racji usytuowania apartamentu w budynku mieszkalnym, nieprzestrzeganie tego punktu grozi natychmiastowym zerwaniem umowy najmu i wezwaniem policji w trudniejszych przypadkach oraz podlega karze grzywny w wysokości do 500,00 zł z art. 51 par 1 Kodeksu Wykroczeń. Informujemy, że zarówno Goście apartamentu, jak i mieszkańcy całego budynku są upoważnieni do zgłaszania wszelkich incydentów bezpośrednio do Zarządcy apartamentu.
Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta deklarowana w potwierdzeniu rezerwacji. W razie naruszenia tego punktu Comfort Apartments ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

Gość jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi apartamentu braków wyposażenia apartamentu i szkód zastałych bądź wyrządzonych w apartamencie.

W apartamencie, jak i w całym budynku mieszkalnym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz świeczek. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w apartamencie, Gość może zostać obciążony karą pieniężną w kwocie 500,00 zł

Podczas zakwaterowania Gość otrzymuje do dyspozycji apartament wraz z w pełni sprawnym wyposażeniem. Wszelkie zniszczenia bądź uszkodzenia, które Gość zastanie w apartamencie, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić pracownikowi Comfort Apartments. Brak zgłoszenia może oznaczać obciążenie Gościa kosztami naprawy.

Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających osób. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód Gość powinien zawiadomić osobę zarządzającą apartamentem niezwłocznie po ich stwierdzeniu.
Właściciel jak i osoba zarządzająca apartamentem nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione w apartamencie przedmioty, utratę lub uszkodzenie: pieniędzy, dokumentów lub innych ważnych lub kosztownych dla Państwa przedmiotów. Prosimy o każdorazowe zamykanie drzwi wejściowych na zamek, zarówno podczas przebywania w apartamencie jak i podczas nieobecności, jak również o zamykanie okien przed opuszczeniem mieszkania. Prosimy o szczególne pilnowanie kluczy do apartamentu. W przypadku ich zagubienia Gość zostaje obciążony opłatą dodatkową w wysokości do 500,00 zł. Gość apartamentu nie może przekazywać kluczy osobom trzecim, a osoby trzecie przebywające w apartamencie zobligowane są do opuszczenia najpóźniej do godziny 22:00.

W przypadku powiadomienia zarządcy apartamentu przez innych gości lub mieszkańców budynku, o rażącym naruszeniu któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu Gość powinien zdawać sobie sprawę, iż umowa najmu może zostać zerwana w trybie natychmiastowym z zachowaniem pełnej zapłaty za niewykorzystane dni pobytu.

§ 7
INFORMACJE DODATKOWE

Firma Comfort Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), hałasem z nieruchomości sąsiednich.

Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 100,00 PLN.

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Comfort Apartments rezerwuje sobie prawo zaproponowania Gościowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego. Comfort Apartments ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej odstąpić od Umowy. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od Comfort Apartments, nie będzie mogło być zagwarantowane. Kwoty wpłacone przez klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi, z potrąceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

Do każdego pobytu naliczana jest opłata za sprzątanie apartamentu (w zależności od wielkości apartamentu) po wyjeździe gości i opłata klimatyczna (uzdrowiskowa) w wysokości 2,20 zł osobę/dobę w Gdańsku i Gdyni natomiast w Sopocie 4,60zł. osobę/dobę.

Wszelkie uwagi, dotyczące funkcjonowania Comfort Apartments należy kierować na adres: p.krot@comfortapartments.eu lub telefonicznie pod numerem +48 500 835 045.

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Comfort Apartments a klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Comfort Apartments.

§ 8
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

W związku z procedurą rejestracji i zakupu usług hotelowych świadczonych przez Comfort Apartments, wypełniając formularze znajdujące się naszej stronie internetowej, dobrowolnie udostępniają Państwo informacje dotyczące imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej i wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą. Pragniemy Państwa zapewnić, że dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych w celu świadczenia usług, badania Państwa zadowolenia, przedstawiania nowych ofert i promocji oraz, że nie będą one udostępniane, sprzedawane ani wydzierżawiane innym podmiotom. Wszelkie zgromadzone dane osobowe są przechowywane i przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa. Wprowadziliśmy i stosujemy odpowiednie procedury zabezpieczające i ograniczające dostęp i możliwość wykorzystania Państwa danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Gwarantując realizację Państwa uprawnień wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych Comfort Apartments umożliwia prawo wglądu, poprawiania, uzyskania w każdym czasie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych, a także ich usunięcia z bazy danych poprzez bezpośredni kontakt z booking@comfortapartments.eu.

Niniejsza strona korzysta z plików cookie

Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie. Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.

  • Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek.

  • Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.

  • Statystyczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.

  • Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej.

  • Nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

O Cookies

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym przez strony internetowe, które odwiedzasz. Służą do różnych celów, takich jak zapamiętywanie informacji o logowaniu użytkownika, śledzenie zachowania użytkownika w celach reklamowych i personalizacji doświadczenia przeglądania użytkownika. Istnieją dwa rodzaje plików cookie: sesyjne i trwałe. Te pierwsze są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, podczas gdy te drugie pozostają na urządzeniu przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.